Regulamin

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1. Organizatorem Konferencji, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2024 roku w Stadionova Restaurant & Cocktail Bar oraz on-line, jest Polska Izba Ekologii w partnerstwie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Konferencja jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • 2. Konferencja jest objęta patronatem i realizowana w partnerstwie z szeregiem instytucji wymienionych na stronie internetowej konferencji.
 • 3. Każdy Uczestnik oraz Prelegent mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania i przestrzegania go.
 • 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024. Wszelkichinformacji dotyczących organizacji Konferencji należy szukać na stronie: KonferencjaInnowacje w odnawialnych źródłach energii (innowacjeoze.com).

II.  REJESTRACJA

 

 • 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja za pośrednictwem formularza online znajdującego się na stronie internetowej wydarzenia. Zarejestruj – Konferencja Innowacje w odnawialnych źródłach energii (innowacjeoze.com)
 • 2. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

III.  UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

 

 • 1. Udział w Konferencji będzie możliwy stacjonarnie oraz za pośrednictwem środkówkomunikacji elektronicznej, co wymaga dysponowania przez Uczestnika systememteleinformatycznym spełniającym następujące wymagania techniczne: dostęp do Internetui urządzenie końcowe, zastosowanie oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plikóww różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideoitp.).
 • 2. Przebieg Konferencji online przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznejobejmuje w szczególności: transmisję przebiegu Konferencji online w czasie rzeczywistym,dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Uczestnicy za pomocąmoderowanego czatu mogą zadawać pytania, przesyłanie materiałów Konferencyjnychi zaświadczeń o udziale w Konferencji za pomocą poczty elektronicznej w formie pdf doUczestników.
 • 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: problemy telekomunikacyjne wywołanedziałaniami lub zaniechaniami osób trzecich, wadliwe działanie wykorzystywanego przezuczestnika Konferencji oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusówkomputerowych; niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Uczestnika wcelu wzięcia udziału w Konferencji; wady sprzętu komputerowego Uczestnika; brak lubprzerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika; nieprawidłową obsługę aplikacji przezUczestnika; inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencjiniespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.
 • 4. W ramach Konferencji przez Organizatora będą zbierane i przechowywane dane związanez rejestracją i uczestnictwem w Konferencji online takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail odUczestnika, imię, nazwisko, adres e-mail, tytuł naukowy, głos, wizerunek oraz inne daneudostępnione od Prelegenta. Przetwarzanie Danych osobowych następować będzie jedynie wcelu zgodnym z celami Konferencji na podstawie punktu IV tego Regulaminy, na podstawie iw ramach udzielonej przez uczestników zgody.
 • 5. Uczestnicy Konferencji online zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych przezOrganizatora, o których mowa powyżej w trakcie przebiegu Konferencji onlinew szczególności udostępnienia pozostałym Uczestnikom imienia i nazwiska podczasmoderowanego czatu.

IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Polska Izba Ekologii z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 3.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu realizacji Konferencji Innowacje w odnawialnych źródłach energii oraz obsługi jej uczestników.
 1. Odbiorcami danych osobowych są Członkowie Zarządu oraz upoważnieni

Współpracownicy Polskiej Izby Ekologii. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do zorganizowania konferencji.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 1. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w konferencji.
 1. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

V.  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 • 1. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanychi przesłanych materiałów wyłącznie do użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie,przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnychjest niedozwolone.
 • 2. Udostępnienie/przekazanie przez Prelegentów prezentacji, artykułów następujenieodpłatnie.
 • 3. Poprzez udostępnianie materiałów Prelegenci wyrażają zgodę na ich wykorzystywanieprzez pozostałych Prelegentów oraz Uczestników w zakresie ich osobistego użytku.Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tychmateriałów.
 • 4. Prelegenci i Uczestnicy udzielają Zarządowi Polskiej Izby Ekologii nieodwołalnegoi nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem,wykonanych podczas Konferencji, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną działalnością.
 • 5. Zabronione jest nagrywanie i wykorzystanie nagrań przebiegu konferencji przezUczestników bez zgody Organizatora.

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub wprowadzenia drobnych zmian w jej programie.
 • 2. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika lub Prelegenta Konferencji jestrównoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 • 3. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem.

 

Pobierz Regulamin

Skip to content