Regulamin Konferencji

Innowacje w odnawialnych źródłach energii

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1. Organizatorem Konferencji, która odbędzie się w dniach 30-31 marca 2023 roku
  w sali 110, 111, 140, Pawilonie B, Wydziału IMiR Akademii Górniczo – Hutniczej  im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz on-line, jest Polska Izba Ekologii w partnerstwie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Konferencja jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

 • 2. Konferencja jest objęta patronatem i realizowana w partnerstwie z szeregiem instytucji wymienionych na stronie internetowej konferencji.

 

 • 3. Każdy Uczestnik oraz Prelegent ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania i przestrzegania go.

 

 

 1. REJESTRACJA

 

 • UCZESTNICTWO W KONFERENCJI
 • 1. Udział w Konferencji będzie możliwy stacjonarnie oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co wymaga dysponowania przez Uczestnika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące wymagania techniczne: dostęp do Internetu i urządzenie końcowe, zastosowanie oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).

 

 • 2. Przebieg Konferencji online przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności: transmisję przebiegu Konferencji online w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Uczestnicy za pomocą moderowanego czatu mogą zadawać pytania, przesyłanie materiałów Konferencyjnych i zaświadczeń o udziale w Konferencji za pomocą poczty elektronicznej w formie pdf do Uczestników.

 

 • 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Konferencji oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych; niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Uczestnika w celu wzięcia udziału w Konferencji; wady sprzętu komputerowego Uczestnika; brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika; nieprawidłową obsługę aplikacji przez Uczestnika; inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

 

 • 4. W ramach Konferencji przez Organizatora będą zbierane i przechowywane dane związane z rejestracją i uczestnictwem w Konferencji online takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail od Uczestnika, imię, nazwisko, adres e-mail, tytuł naukowy, głos, wizerunek oraz inne dane udostępnione od Prelegenta. Przetwarzanie Danych osobowych następować będzie jedynie w celu zgodnym z celami Konferencji na podstawie punktu IV tego Regulaminy, na podstawie i w ramach udzielonej przez uczestników zgody.
 • 5. Uczestnicy Konferencji online zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych przez Organizatora, o których mowa powyżej w trakcie przebiegu Konferencji online w szczególności udostępnienia pozostałym Uczestnikom imienia i nazwiska podczas moderowanego czatu.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Polska Izba Ekologii z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 3.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu realizacji Konferencji Innowacje w odnawialnych źródłach energii oraz obsługi jej uczestników.
 3. Odbiorcami danych osobowych są Członkowie Zarządu oraz upoważnieni Współpracownicy Polskiej Izby Ekologii. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do zorganizowania konferencji.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w konferencji.
 9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • 1. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych i przesłanych materiałów wyłącznie do użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone.
 • 2. Udostępnienie/przekazanie przez Prelegentów prezentacji, artykułów następuje nieodpłatnie.
 • 3. Poprzez udostępnianie materiałów Prelegenci wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Prelegentów oraz Uczestników w zakresie ich osobistego użytku. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.
 • 4. Prelegenci i Uczestnicy udzielają Zarządowi Polskiej Izby Ekologii nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonanych podczas Konferencji, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną działalnością.
 • 5. Zabronione jest nagrywanie i wykorzystanie nagrań przebiegu konferencji przez Uczestników bez zgody Organizatora.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE
 • 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną chorobą zakaźną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 • 2. Od uczestników Konferencji wymaga się zastosowania się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie ewentualnej konieczności izolacji.
 • 3. W celu zapewnienia należnego bezpieczeństwa sanitarnego, Organizator deklaruje zorganizowanie punktu sanitarnego zawierającego płyny dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe oraz maseczki do dobrowolnego użytku przez uczestników Konferencji.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub wprowadzenia drobnych zmian w jej programie.
 • 2. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika lub Prelegenta Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 • 3. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem.

 

Regulamin Konferencji