Regulamin Zwiedzania

 

Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

§1

Postanowienia ogólne

1.       Zwiedzanie Zakładu jest organizowane przez Polską Izbę Ekologii

2.       Warunkiem zwiedzania zakładu jest przesłanie karty zgłoszenia na mail biuro@innowacjeoze.com

3.       Przesłanie zgłoszenia o którym mowa w § 1 punkcie 2 jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu zwiedzania Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach

§ 2

Warunki i zasady wejścia na teren zakładu produkcyjnego

1.       Pojedyncza grupa nie może być większa niż 30 osób.

2.       Zwiedzanie zakładu może się odbywać tylko po wyznaczonej trasie w obecności osoby oprowadzającej wskazanej przez Master Odpady i Energia Sp. z o. o.

3.       Wszystkie osoby zwiedzające zakład mają w obowiązku noszenia podczas zwiedzania odblaskowej kamizelki oraz kasku udostępnionych przez Master Odpady i Energia Sp. z o. o.

4.        Osoba oprowadzająca grupę ma prawo odmówić wejścia na zakładu osobom, w stosunku, do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.

5.       W halach produkcyjnych obowiązuje zakaz dotykania części metalowych lub innych chyba, że oprowadzający zdecyduje inaczej.

6.       Podczas zwiedzania zakładu MZKZOK w Tychach obowiązuje zakaz palenia papierosów.

7.       Podczas zwiedzania zakładu MZKZOK w Tychach uczestnik zwiedzania musi stosować się do Ogólnych Zasad BHP i ppoż. obowiązujących na ternie MZKZOK oraz następujących zasad:

§  nie wolno dotykać maszyn i urządzeń

§  należy unikać bezpośredniego kontaktu z odpadami

§  nie wolno spożywać posiłków ani pić napoi podczas zwiedzania

§  na terenie Zakładu zabrania się używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu

§  zabrania się zwiedzającym samowolnego oddalania się od grupy

§  zabrania się wnoszenia jakichkolwiek rzeczy z terenu zakładu

§  zabrania się wykonywania zdjęć, filmików, relacji itp.

8.       Na terenie zakładu MZKZOK w Tychach istnieje wzmożony ruch samochodów ciężarowych, wózków widłowych oraz innych pojazdów uczestniczących w procesie produkcji. Każdy taki pojazd jest uprzywilejowany, uczestnicy wycieczki są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa, oraz do niezakłócania procesu produkcji.

9.       MZKZOK w Tychach nie ponosi odpowiedzialności za:

§  pozostawione przez zwiedzających przedmioty na terenie zakładu

§  szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nie przestrzegania niniejszego regulaminu i powszechnych zasad bezpieczeństwa

10.   Od zwiedzających wymaga się odpowiedniego stroju, w szczególności zakrytego płaskiego obuwia z twardą podeszwą

11.   Zastrzega się, że organizator nie zwraca kosztów prania ubrania oraz ewentualnych uszkodzeń odzieży

12.   Osoba oprowadzająca ma prawo do przerwania zwiedzania Zakładu w przypadkach rażącego łamania zasad bezpieczeństwa lub nieprzestrzegania zasad regulaminu


 

KARTA ZGŁOSZENIA

ZA ZWIEDZANIE INSTALACJI

MIĘDZYGMINNEGO ZAKŁADU KOMPLEKSOWANIA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W TYCHACH ul. Lokalna 11

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko

 

miejscowość, data

Nazwa instytucji

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

 

ü  zapoznałem się z treścią Regulaminu zwiedzania Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

ü  zobowiązuje się przestrzegać zapisów Regulaminu zwiedzania Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

ü  przyjmuję do wiadomości, że organizator zwiedzania nie ponosi kosztów prania odzieży

ü  przyjmuję do wiadomości, że na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych nie wolno wykonywać zdjęć, filmików, relacji itp.

 

 

 

Pobierz Regulamin zwiedzania i kartę zgłoszenia